VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti:

 

LUNIXX s.r.o. so sídlom Muránska 2/A, 841 10, IČO: 46 186 328, zapísaná v Obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Bratislave, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 73535/B  (ďalej len „LUNIXX“, alebo „predávajúci“)

a zákazníka a/alebo spotrebiteľa pri dodávaní svetelnej techniky pre interiér a exteriér, inteligentného riadenia a regulácie osvetlenia a dodaní ďalšieho tovaru zo sortimentu spoločnosti LUNIXX uverejneného na adrese http://www.lunixx.sk zákazníkovi a/alebo spotrebiteľovi na základe jeho objednávky podľa týchto VOP.

 

2. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov a/alebo zákazníkov – spotrebiteľov spoločnosti LUNIXX, ktorí jej pošlú objednávku v zmysle týchto VOP.

 

3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti LUNIXX http://www.lunixx.sk Spoločnosť LUNIXX si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.

 

4. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou LUNIXX a zákazníkom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o zákazníka – fyzickú osobu, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 108/2000 Z.z. O zásielkovom predaji.

 

II. Základné definície a pojmy

 

1. Zákazník je podnikateľský subjekt (ďalej len „zákazník“), ktorý v súlade s týmito VOP zašle prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke spoločnosti LUNIXX http://www.lunixx.sk objednávku tovaru spoločnosti LUNIXX. Na zákazníka sa nevzťahujú ustanovenia ods. 2 až ods. 10 článku VIII. týchto VOP.

 

2. Zákazník - spotrebiteľ (ďalej len „zákazník - spotrebiteľ“) je fyzická osoba, ktorá v súlade s týmito VOP zašle prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke spoločnosti LUNIXX http://www.lunixx.sk objednávku tovaru spoločnosti LUNIXX objednávku tovaru spoločnosti LUNIXX a tento tovar jej neslúži na výkon povolania, zamestnania alebo podnikania.

 

3. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú uvedené v aktuálnom katalógu spoločnosti LUNIXX uverejneným na internetovej stránke http://www.lunixx.sk s názvom a objednávkovým číslom (ďalej len „tovar“).

 

4. Plnením sa rozumie tovar dodávaný spoločnosťou LUNIXX v súlade s jej predmetom podnikania na základe objednávky zákazníka a/alebo zákazníka – spotrebiteľa v zmysle týchto VOP (ďalej len „plnenie“).

 

5. Objednávka je jednostranný právny úkon zákazníka a/alebo zákazníka - spotrebiteľa, vykonaný voči spoločnosti LUNIXX, s cieľom získať od spoločnosti jej plnenie.

 

III. Objednávanie tovaru

 

1. Objednávka môže byť spoločnosti LUNIXX poslaná len e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti LUNIXX, tak ako je uvedené na internetových stránkach spoločnosti LUNIXX alebo vytvorená prostredníctvom elektronického obchodu na internetových stránkach spoločnosti LUNIXX na adrese http://www.lunixx.sk

 

2. Zákazník a/alebo zákazník - spotrebiteľ je povinný uviesť v objednávke tieto údaje: a) Svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO/dátum narodenia, IČ DPH/DIČ, kontakt (telefón, fax alebo e-mailovú adresu). b) Kód objednávaného tovaru podľa katalógu. c) Množstvo objednávaného tovaru. d) Výber spôsobu dodania tovaru (osobný odber v predajni predávajúceho, doručenie tovaru na určenú adresu) e) Adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska zákazníka a/alebo zákazníka - spotrebiteľa). f) Určenie predajne predávajúceho v prípade osobného odberu tovaru v predajni predávajúceho, okrem prípadov, kedy pri konkrétnom objednanom tovare nie je možné miesto prevzatia určiť zákazníkom a/alebo zákazníkom – spotrebiteľom. g) Meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený zákazník, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec) h) Označiť súhlas s týmito VOP.

 

3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú a táto považuje za nedoručenú predávajúcemu.

 

4. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za objednaný tovar. Odoslaním objednávky zákazník a/alebo zákazník – spotrebiteľ vyjadruje súhlas s vyčíslenou kúpnou cenou. Orientačnú cenu za dopravu si môže zákazník a/alebo zákazník – spotrebiteľ overiť na adrese http://www.lunixx.sk v časti „Doprava“. Cena za dopravu nie je zahrnutá vo vyčíslenej kúpnej cene v potvrdení objednávky predávajúcim, ani v proforma faktúre.

 

5. Ihneď po doručení úplnej objednávky spoločnosť LUNIXX odošle potvrdenie objednávky a proforma faktúru, na ktorej budú uvedené variabilný symbol podľa čísla objednávky, číslo účtu pre platbu, vyčíslená kúpna cena a iné náležitosti.

 

6. Zákazník a/alebo zákazník – spotrebiteľ a predávajúci sú oprávnení zrušiť objednávku bez udania dôvodu do okamihu odoslania potvrdenia objednávky predávajúcim. V prípade, ak objednávku ruší predávajúci, môže uviesť dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Zrušenie objednávky po okamihu potvrdenia objednávky predávajúcim je možné len po predchádzajúcej dohode predávajúceho a zákazníka a/alebo zákazníka - spotrebiteľa a za podmienok, ktoré si dohodnú.

 

IV. Kúpna cena tovaru

 

1. Kúpna cena tovaru bude určená podľa aktuálneho katalógu spoločnosti LUNIXX. Aktuálny katalóg je dostupný na internetových stránkach spoločnosti LUNIXX na adrese http://www.lunixx.sk Ceny uvedené v katalógu LUNIXX na internetových stránkach spoločnosti LUNIXX sú uvedené v EUR s DPH.

 

2. Spoločnosť LUNIXX si vyhradzuje právo zvýšiť cenu tovaru v prípade výrazných a preukázateľných zvýšení cien od svojich dodávateľov. Spoločnosť LUNIXX bude zákazníka a/alebo zákazníka - spotrebiteľa o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať na svojich internetových stránkach http://www.lunixx.sk.

 

3. Záväzná kúpna cena tovaru je určovaná podľa katalógu spoločnosti LUNIXX zverejneného na internetových stránkach spoločnosti LUNIXX na adrese http://www.lunixx.sk aktuálneho v čase doručenia úplnej objednávky zákazníkom a/alebo zákazníkom – spotrebiteľom predávajúcemu.

 

V. Uzavretie kúpnej zmluvy

 

1. Doručením úplnej objednávky zákazníka a/alebo zákazníka - spotrebiteľa spoločnosti LUNIXX podľa čl. III. dochádza k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Podmienkou pre naplnenie platnosti objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári uverejnenom na adrese http://www.lunixx.sk vrátanie označenia súhlasu s týmito VOP.

 

2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza iba po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: a) okamihom doručenia potvrdenia úplnej objednávky spoločnosťou LUNIXX a b) uhradením celej kúpnej ceny zákazníkom a/alebo zákazníkom – spotrebiteľom, a to najneskôr do 10 dní odo dňa odoslania potvrdenia úplnej objednávky a proforma faktúry predávajúcim.

 

VI. Splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky

 

1. Zákazník a/alebo zákazník - spotrebiteľ je povinný uhradiť celú kúpnu cenu za objednaný tovar bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet spoločnosti LUNIXX uvedený na proforma faktúre alebo v hotovosti k rukám predávajúceho v lehote do 10 dní odo dňa odoslania proforma faktúry predávajúcim.

 

2. V prípade bezhotovostného prevodu alebo vkladu na účet spoločnosti LUNIXX sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny v prospech účtu spoločnosti LUNIXX, uvedeného v proforma faktúre.

 

3. V prípade uhradenia celej kúpnej ceny po lehote 10 dní odo dňa odoslania proforma faktúry predávajúcim, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

 

VII. Podmienky dodania tovaru

 

1. Spoločnosť LUNIXX dodá tovar na adresu uvedenú v úplnej objednávke alebo umožní zákazníkovi a/alebo zákazníkovi – spotrebiteľovi osobný odber v predajni predávajúceho v dodacej lehote, ktorú mu predávajúci oznámi po uhradení celej kúpnej ceny na účet alebo k rukám predávajúceho. Orientačné dodacie lehoty sú uvedené pri každom tovare na adrese http://lunixx.sk. V prípade, ak si zákazník a/alebo zákazník – spotrebiteľ objednáva tovar s rôznymi dodacími lehotami, vzťahuje sa na predmetnú objednávku najdlhšia dodacia lehota uvedená pri objednávanom tovare. Dodacie lehoty oznámené predávajúcim sú nezáväzné. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov zákazníka a/alebo zákazníka - spotrebiteľa na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej omeškaním. Čiastkové dodávky sú prípustné.

 

2. V prípade tovaru, ktorý má byť dodaný na dohodnutú adresu, spoločnosť LUNIXX objednaný tovar dodá na dohodnutú adresu v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe.

 

3. Spoločnosť LUNIXX nezodpovedá za oneskorené alebo absolútne nedodanie tovaru z dôvodu vyššej moci.

 

4. Spolu s dodaným tovarom spoločnosť LUNIXX vždy odovzdá zákazníkovi a/alebo zákazníkovi - spotrebiteľovi dodací list, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Zákazník a/alebo zákazník - spotrebiteľ je povinný ihneď po prevzatí tovaru skontrolovať počet balíkov, neporušenosť obalu (viď. článok VIII. ) a po kontrole na dodací list čitateľne uviesť priezvisko preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Podpisom dodacieho listu zákazník a/alebo zákazník – spotrebiteľ potvrdzuje, že objednaný tovar bol prevzatý neporušený. V prípade, ak zákazník a/alebo zákazník – spotrebiteľ odmietne dodací list podpísať aj napriek nezávadnosti tovaru, je spoločnosť LUNIXX oprávnená odmietnuť tovar zákazníkovi a/alebo zákazníkovi - spotrebiteľovi odovzdať. V prípade zistenia nedostatkov je zákazník a/alebo zákazník - spotrebiteľ povinný tieto bezodkladne spísať v podobe záznamu o poškodení tovaru a nahlásiť predávajúcemu alebo osobe ním poverenej. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

 

5. Zákazník a/alebo zákazník - spotrebiteľ je povinný spoločnosť LUNIXX neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť LUNIXX nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností zákazníka a/alebo zákazníka - spotrebiteľa podľa tohto bodu.

 

6. Spoločnosť LUNIXX na základe plnenia vyplývajúceho z potvrdenia objednávky zákazníka a/alebo zákazníka - spotrebiteľa a na základe kúpnej ceny uhradenej v plnej výške na účet predávajúceho podľa proforma faktúry, vystaví zákazníkovi a/alebo zákazníkovi - spotrebiteľovi daňový doklad – faktúru, ktorý zákazníkovi a/alebo zákazníkovi - spotrebiteľovi odovzdá najneskôr pri odovzdaní tovaru spolu s dodacím listom.

 

7. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na zákazníka a/alebo zákazníka - spotrebiteľa okamihom prevzatia dodaného tovaru zo strany zákazníka a/alebo zákazníka - spotrebiteľa od spoločnosti LUNIXX.

 

8. Zákazník a/alebo zákazník - spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

 

a) zaplatením celej kúpnej ceny objednaného tovaru vyčíslenej v proforma faktúre odoslanej spoločnosťou LUNIXX zákazníkovi a/alebo zákazníkovi - spotrebiteľovi, pričom zaplatením kúpnej ceny sa rozumie pripísanie celej sumy uhrádzanej bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet spoločnosti LUNIXX alebo uhradenie celej sumy v hotovosti k rukám spoločnosti LUNIXX a b) prevzatím objednaného tovaru od predávajúceho podľa podmienok určených v týchto VOP, a to buď osobným odberom tovaru priamo v predajni predávajúceho alebo prevzatím objednaného tovaru dodaného predávajúcim na dohodnutú adresu

 

VIII. Reklamácie a záručná lehota

 

1. Zákazník a/alebo zákazník - spotrebiteľ je povinný ihneď pri prevzatí tovaru skontrolovať počet kartónov a prezrieť si tovar. Nesprávne množstvo a zjavné závady tovaru pri dodávke je zákazník a/alebo zákazník - spotrebiteľ povinný reklamovať písomne (vrátane zaslania e-mailu) ihneď, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru. V reklamácií je zákazník a/alebo zákazník - spotrebiteľ povinný závady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.

 

2. Keď zákazník - spotrebiteľ, ktorý sa považuje v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. O zásielkovom predaji za spotrebiteľa, už prevzal objednaný tovar, je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa jeho prevzatia.

 

3. V prípade, ak si tovar prevezme zákazník - spotrebiteľ priamo v predajni spoločnosti LUNIXX, je zákazník - spotrebiteľ povinný tovar prezrieť a prekontrolovať priamo v predajni spoločnosti LUNIXX a je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bezodkladne po prezretí a kontrole tovaru na mieste v predajni spoločnosti LUNIXX. Právo odstúpiť od zmluvy však zákazník - spotrebiteľ nemá, ak je dodávaný tovar upravený podľa osobitných požiadaviek zákazníka - spotrebiteľa.

 

4. V prípade, ak zákazník - spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej zákonnej lehote, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nákladov spojených s odstúpením od zmluvy a náhradu škody, v prípade, ak zákazník – spotrebiteľ prevzal od predávajúceho tovar bez zjavných závad a v garantovanej kvalite.

 

5. V prípade, ak zákazník - spotrebiteľ prevzal objednaný tovar a odstúpil od zmluvy v zákonnej lehote, je povinný tovar vrátiť v originálnom nepoškodenom balení.

 

6. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. V prípade, ak zákazník - spotrebiteľ vráti objednaný tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný resp. odovzdaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená zákazníkom - spotrebiteľom za objednaný tovar. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal závady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

 

7. Zákazník - spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu a/alebo preukázateľne vynaložené náklady do 15 dní odo dňa vrátenia objednaného tovaru v neporušenom stave. Pre vrátenie uhradenej sumy musí byť tovar vrátený predávajúcemu v neporušenom stave, nepoškodený a kompletný, vrátane všetkých súčiastok, príslušenstva, dokladov prislúchajúcich k tovaru a originálneho obalu.

 

8. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný, použitý, neúplný alebo poškodený.

 

9. Zákazník - spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť buď osobne do akejkoľvek predajne predávajúceho, alebo odoslaním tovaru na adresu predávajúceho (tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude zákazníkovi – spotrebiteľovi vrátený na jeho náklady späť).

 

10. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u zákazníka - spotrebiteľa náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.

 

11. Na dodávaný tovar je zákazníkovi a/alebo zákazníkovi - spotrebiteľovi poskytnutá záručná lehota stanovená všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Na vybrané druhy tovaru je poskytovaná záručná lehota dlhšia. Individuálna záručná doba je vždy uvedená v katalógu predávajúceho v popise konkrétneho tovaru. Ak nie je v katalógu na internetovej stránke predávajúceho http://www.lunixx.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom a/alebo zákazníkom - spotrebiteľom.

 

12. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné závady tovarov alebo iné závady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov.

 

13. Zákazník a/alebo zákazník - spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu: a) osobne v ktorejkoľvek predajni predávajúceho uvedenej na adrese http://www.lunixx.sk b) odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu predávajúceho uvedenú na adrese http://www.lunixx.sk.

 

14. K reklamovanému tovaru zákazník a/alebo zákazník - spotrebiteľ priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis závady. Pokiaľ sa závada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar je vhodné odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátane všetkých káblov, manuálov, prípadne iného príslušenstva a pod.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

1. Tieto VOP sa týkajú všetkých vzťahov súvisiacich s nákupom tovaru z katalógu spoločnosti LUNIXX uverejnenom na adrese http://www.lunixx.sk. Tieto VOP sú na základe § 273 Obchodného zákonníka súčasťou kúpnej zmluvy.

 

2. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou LUNIXX a zákazníkom a/alebo zákazníkom - spotrebiteľom môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP, poprípade použitie VOP ako takých, vylúčené.

 

3. Zmluvné vzťahy založené na základe VOP spoločnosti LUNIXX sa posudzujú podľa VOP spoločnosti LUNIXX platných v dobe vzniku zmluvného vzťahu.

 

4. V prípade, že sa ktorékoľvek z ustanovení VOP stane alebo bude určené za neplatné, neúčinné, alebo nevymáhateľné, neplatnosť, neúčinnosť, alebo nevymáhateľnosť takého ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení VOP, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.

 

5. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení VOP bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, strany sú povinné zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

 

6. Telefonické hovory so spoločnosťou LUNIXX môžu byť zaznamenávané.

 

7. Zákazník a/alebo zákazník – spotrebiteľ zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa s obsahom týchto VOP oboznámil v celom rozsahu, že si ich celý obsah prečítal a súhlasí s ním.

 

8. Zákazník a/alebo zákazník – spotrebiteľ zaslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa týchto VOP a za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami. Súhlas zákazník a/alebo zákazník – spotrebiteľ udeľuje na dobu do jeho odvolania. Zákazník a/alebo zákazník – spotrebiteľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú na adrese http://www.lunixx.sk alebo na poštovej adrese predávajúceho uvedenej na http://www.lunixx.sk. Zákazník a/alebo zákazník – spotrebiteľ udeľuje tento súhlas dobrovoľne. Zákazník a/alebo zákazník – spotrebiteľ prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

 

9. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.04.2011 a vzťahujú sa na všetky zmluvy, ktoré budú uzatvorené po 01.04.2011 a ktorých predmetom je predaj a dodanie sortimentu predávajúceho uverejneného v katalógu na adrese http://www.lunixx.sk objednaného zákazníkom a/alebo zákazníkom - spotrebiteľom.

 

10. V prípade uzatvorenia rámcovej zmluvy medzi stranami tvoria tieto VOP jej neoddeliteľnú súčasť, ak sa strany nedohodnú inak.

 

11. Právne vzťahy medzi spoločnosťou LUNIXX a zákazníkom a/alebo zákazníkom - spotrebiteľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.